• Rekrutacja 2021/2022

     • Ogłoszenie dyrektora Szkoły Podstawowej

       z oddziałami integracyjnymi

       im. Janusza Korczaka  w Rudzie Bugaj

      o naborze do klasy I na rok szkolny 2021/2022

       

       Szanowni Państwo /Rodzice/Prawni Opiekunowie

                  Dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, bowiem są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie zgłoszenie przyjęcia do Szkoły rejonowej,  w terminie od 25 stycznia 2021 r. do 12  lutego 2021 r. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,  zgodnie z 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378).

      Zgłoszenia, podobnie, jak wnioski o przyjęcie do szkoły, są do pobrania w sekretariacie Szkoły lub ze strony www Szkoły. (www.spruda.edupage.org )

      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacja przeprowadzona jest na wolne miejsca w szkole tj,. wtedy, kiedy po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, pozostaną jeszcze wolne miejsca w oddziale.

      Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu prowadzone jest w oparciu  o kryteria  lokalne.  Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

      Rodzice, od 1 lutego do 26  lutego, do godz. 16.00 br. składają w szkole pozarejonowej wypełniony wniosek  wraz z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi  spełnienie kryteriów wymienionych w Zarządzeniu Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 206/2020  z dnia  9 grudnia  2020 r. Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie  w widocznym miejscu w szkole  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  - termin 10 marca 2021 r.

      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  powołanej w każdej Szkole  może zażądać  dokumentów potwierdzających  okoliczności  zawartych w oświadczeniach  o spełnieniu kryteriów  lub zwrócić się do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  o potwierdzenie tych okoliczności.

      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych  wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły  zostanie wywieszona w dniu  29 marca 2021 r.