• Deklaracja dostępności

    Wstęp.

    Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

     

    Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

    Status pod względem zgodności

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Zakres niezgodności zawiera załącznik do deklaracji raport z audytu. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego.

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

    Metoda przygotowania oświadczenia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    tel./faks: 42 712 10 92

    e-mail: sekretariat@spruda-aleksandrow-lodzki.pl


    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest również za pomocą danych kontaktowych placówki.

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

    Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

    W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

     

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

    https://www.rpo.gov.pl/

    Informacje uzupełniające

    Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18

    Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:        2020-09-18

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

    Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

    Ruda Bugaj 54, 95-070 Ruda Bugaj

    tel./faks: 42 712 10 92

    e-mail: sekretariat@spruda-aleksandrow-lodzki.pl


    www.spruda.edupage.org

    Skróty klawiszowe:

    Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

    • TAB - przejście do kolejnego elementu
    • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
    • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
    • ESC - anulowanie operacji
    • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

    Dostępność architektoniczna

    1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

    Wejście główne oraz boczne do szkoły jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo– podjazdy dla wózków inwalidzkich 

    2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    Budynek szkoły 2 piętrowy. szkoła prowadzi zajęci dla osób niepełnosprawnych na parterze w wyznaczonych salach. Sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka, szatnia oraz gabinet dyrektora znajduje się na parterze. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych

    Pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a oraz w kontrastowej kolorystyce. Na parterze, w holu głównym umiejscowiona jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru w sposób wizualny i dotykowy ( w alfabecie Braille’a). Lokalizacja tablicy jest w miejscu dostępnym, widocznym na wysokości 130 cm na środku holu na ścianie na wprost wejścia głównego.

     Na 1 piętrze, w korytarzu na wprost schodów po prawej stronie widnieje tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń na 1 piętrze w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Tablica usytuowana jest na  wysokości 130 cm.


    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Przy głównym oraz bocznym wejściu do szkoły są podjazdy dla wózków inwalidzkich. Szkoła dysponuje schodołazem, który jest obsługiwany przez osobę przeszkoloną.

    W budynku jest pętla indukcyjna


    4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Przed wejściem są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

    Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły po wcześniejszym umówieniu.

    Aplikacje mobilne

    Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych