•   „WIWAT MAJ”   

     •                                                

      Szkolny projekt upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi i Dnia Zwycięstwa.

      Celem projektu jest rozwój postaw patriotycznych młodego pokolenia, upamiętnienie ważnych  wydarzeń z historii Polski.

      Cele szczegółowe:

      • uświadomienie znaczenia świąt państwowych: Święta Pracy,  Konstytucji 3 Maja, a także Dnia Flagi  i Dnia Zwycięstwa.
      • rozwój postaw patriotycznych; szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej
      • edukacja historyczna
      • kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym
      • tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym przez uczestnictwo w spotkaniach, uroczystościach i konkursach
      • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości państwowych
      • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
      • Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.
      • rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów
      • wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym)
      • wdrożenie uczniów do pracy samokształceniowej przy wyszukiwaniu informacji z dostępnych źródeł wiedzy
      • kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.
      • rozwijanie   kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.  
      • promowanie różnorodnych aktywności i osiągnięć uczniów.

      Projekt jest skierowany do społeczności szkolnej na różnych poziomach i daje możliwość wszystkim uczniom do wykazania się  kreatywnością,    umiejętnościami, talentami, wiedzą.


      Czas trwania projektu: 29 kwietnia 2021r. - 10 maja 2021r.


      Formy realizacji: udział uczniów w następujących konkursach:


      • Spacer z flagą    -  konkurs plastyczny dla klas 0-V
      • „Witaj majowa jutrzenko” – konkurs plastyczny dla klas VI-VIII
      • Rozprawiamy o patriotyzmie: „ Patriotyzm w życiu współczesnego nastolatka- relikt przeszłości, czy wartość aktualna do dziś?”- rozprawka  - konkurs literacki dla klas VII-VIII
      • „Z wierszem na ustach witamy majówkę” konkurs recytatorski dla klas IV-V
      • „A wtem trzeci Maj zabłysnął i nasza Polska powstała”  - konkurs historyczny dla klas IV -VI
      • „Polsko, dzisiaj tryumfujesz!” – konkurs historyczny dla klas VII-VIII
      • Majowym krokiem po zdrowie  - konkurs sportowy dla klas 0 – VIII       Ogólne zasady przeprowadzania konkursów:

      • Uczniowie zgłaszają się do konkursów w przewidzianej dla nich kategorii wiekowej.
      • Uczeń może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
      • Regulaminy poszczególnych konkursów zostaną zamieszczone w strumieniu Samorządu Szkolnego oraz w strumieniach przedmiotów: język polski, historia, plastyka, wychowanie fizyczne do 29 kwietnia.
      • Prace uczniowie wykonują i odsyłają zgodnie z zapisem w regulaminie danego konkursu do 10 maja.
      • Konkurs  z historii odbędzie się 10 maja.


      Nagrody:

      • Za udział w konkursie – 3 punkty z zachowania.
      • Za zajęcie kolejnych miejsc – punkty z zachowania przyznaje jury.
      • Za zajęcie miejsc od 1 do 3 – nagrody książkowe i dyplomy uznania.
      • Dodatkowe nagrody przyznają organizatorzy konkursów zgodnie z regulaminem konkursu.


      Podsumowanie projektu:

      • Wstępne   - do 20 maja, (ustalenie miejsc, przyznanie punktów)
      • Wręczenie nagród i dyplomów – podczas zakończenia roku szkolnego.

      Ewaluacja:

      • Ocena liczby uczestników konkursów i jakości  wykonania zadań konkursowych                                     Koordynator projektu: Jolanta Kurowska

                                     Organizatorzy: Tomasz Cichy

                                                                 Aleksandra Skolmowska

                                                                 Renata Krasnodębska-Rogalska

                                                                 Jolanta Kurowska

                                                                 Marta Olczak

                                                                 Emilia Porczyńska

      konkurs_historyczny_kl._IV-VI.docx

      konkurs_historyczny_kl._VII-VIII.docx

      konkurs_plastyczny_1.odt

      Konkurs_plastyczny_2.odt

      konkurs_recytatorski.odt

      konkurs_sportowy.docx

      konkurs_literacki.odt​​​​​​​

                                                                 

                                                            

     • 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

      Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

      Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

       

      Spisem objęte są:

      • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

      • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

       

      Metody zbierania danych

      Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

      Metoda obowiązkowa:

      • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

      Metody uzupełniające:

      • wywiad telefoniczny/bezpośredni – przeprowadzany od 4 maja przez rachmistrza spisowego.

       

      Zakres zbieranych danych:

      • charakterystyka demograficzna osób,

      • aktywność ekonomiczna osób,

      • poziom wykształcenia,

      • niepełnosprawność,

      • migracje wewnętrzne i zagraniczne,

      • charakterystyka etniczno-kulturowa,

      • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

      Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

       

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

      Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

      Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

       

      Stanowisko do samospisu

      Od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. Gminne Biuro Spisowe mające swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim zapewnia dostęp do stanowiska komputerowego mieszkańcom w celu dokonania samospisu.

       

      Stanowisko spisowe dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim pokój nr 21 – parter czynne w godzinach pracy Urzędu:

       

      śr. czw.: 8:00 – 16:00

      wtorek: 8:00 – 17:00

      piątek: 8:00 – 15:00

       

      W celu usprawnienia przebiegu samospisu prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i godziny z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego.

       

      Osoby do kontaktu:


      Angelika Nowak – 42 270 03 39

      Dorota Różycka – 42 270 03 14

       

      Gminne Biuro Spisowe na czas realizacji spisu organizuje dyżury w godzinach pracy Urzędu (pon, śr, czw. 8.00-16.00, wt. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00), a także dyżury telefoniczne w godzinach popołudniowych do godz. 20.00.

       

     • Wyniki konkursu

     • W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Kartka wielkanocna dla moich bliskich” mamy laureata , jest nim Michał Król uczeń klasy III.

       Michał stworzył  obrazkową wielkanocną  historię i ta praca dała mu miejsce na podium. Bardzo ciekawą pracę wykonał również Konrad Nowakowski z tej samej klasy.

      Konkurs plastyczny został zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Chłopcom gratulujemy wspaniałych pomysłów !          op. OJ.

     • Odznaki Korczakowskie

     • grudzień/ styczeń - marzecz 

      Odznaki korczakowskie : grudzień/ styczeń 2020/2021

      Kl. 8

       Poszukiwacz Wiedzy - Antoni Pyżalski, Alicja Piechocka, Filip Miżałek

       Herkules Nauki: Oliwia Łuczak, Daniel Łukasik

       Kl. 7a

       Herkules Nauki - Oliwia Leniart
       Lider Samorządności - Maja Daniłowicz, Adam Gośliński
       Herkules Nauki - Oliwia Osmulska, Aleksandra Grabarczyk

      Kl. 7b

      Pasjonat – Hanna Redak-Snelewska

      Poszukiwacz Wiedzy – Tadeusz Wojtczak, Filip Bartosik, Kacper Hazy

       Kl. 6a

      Ambasador Kultury – Patrycja Cebulska

      Herkules Nauki – Stanisław Ptak, Antoni Klimaszewski

      Poszukiwacz Wiedzy – Igor Białek

      Artysta – Jan Szymański

      Pasjonat – Hubert Fijałkowski

      Kl. 6b
      Ambasador Kultury – Filip Marchewka

      Sercem do serca – Martyna Pietrzak, Marysia Król

      Lider Samorządności – Oliwia Król

      Herkules Nauki – Aleksander Lis

      Pasjonat – Julia Sadowska

       Kl.  5

      Serce do Serca – Antoni Pazik

       Sportowiec - Radosław Białek

      Herkules Nauki - Stanisław Osada

      Poszukiwacz Wiedzy-  Jakub Reśko

      Artysta - Pola Piechocka

       Lider Samorządności - Emilia Brendel

       Kl. 4
      Sowa Mądra Głowa – Maksymilian Pytliński, Hubert Nowakowski

      Mały Artysta  – Amelia Ramzi

      Pracowity jak Mrówka - Daria Łaczkowska

      Pomocna Dłoń – Katarzyna Dobrowolska

      Kl. 3

      Pracowity jak Mrówka - Grzegorz Kucharczyk

      Sowa Mądra Głowa - Lila Słomska, Janek Szulc

      Mały Artysta - Maja Żołnierkiewicz

      Pomocna Dłoń - Zosia Nadolska
      Kl. 2a

      Sowa Mądra Głowa – Paulina Kozłowska, Szymon Sznajder, Jan Kwaśniewski,

      Julia Rogowska

      Pracowity jak Mrówka – Kamil Cebula

      Kl. 2b

      Mały Artysta – Jagoda Kubicka, Zofia Pilarska, Nela Piechocka

      Pomocna Dłoń – Amelka Wyrzykowska

      Pracowity jak Mrówka – Jakub Jaworski
      Kl. 1
      Sowa Mądra Głowa – Anna Chylińska, Nadia Chołys, Aleksander Slonka,

      Jan Gebler

      Pracowity jak Mrówka – Jan Nowak, Antoni Smolewski

       

      Odznaki korczakowskie ( marzec 2021)

       

       

      Kl. I

      Sowa mądra głowa- Róża Grędecka, Piotr Wiliński, Marcelina Błaszczyk 

      Pracowity jak mrówka- Zofia Turewicz, Piotr Pakuła

      Strażnik bezpieczeństwa- Szymon Nowocień

      Kl. IIa

      Sowa mądra głowa- Paulina Kozłowska, Szymon Sznajder, Zofia Wojtczak

      Pracowita jak mrówka- Julia Rogowska, Julia Wojtczak

      Kl. IIb

      Pracowity jak mrówka- Tomek Cebulski, Wiktoria Cichoń, Julia Bolek

      Sowa Mądra Głowa- Tomek Kozłowski, Wojciech Jędrzejczak

      Kl. III

      Sowa mądra głowa- Michał Król, Iga Marczak

      Pomocna Dłoń- Sebarstian Mokras 

      Pracowity jak mrówka- Lena Mokras

      Mały artysta- Konrad Nowakowski 

      Kl. IV

      Pracowity jak mrówka- Daria Łaczkowska, Filip Florczak, Hubert Florczak

      Sowa mądra głowa- Ksawery Kustra, Hubert Nowakowski, Maksymilian Pytliński

      Kl. V

      Herkules nauki- Stanisłąw Osada

      Poszukiwacz wiedzy- Kacper Ojasoo

      Artysta- Julian Pazik

      Lider samorządności- Agata Chylińska

      Sportowiec- Wiktoria Eljasik

      Serce do serca- Patryk Paczesny

      Kl. VI a

      Poszukiwacz wiedzy- Kacper Włodarczyk, Paweł Eljasik, Kowalczyk Natalia

      Pomocna dłoń - Damian Peranowski

      Ambasador kultury - Wiktoria Witkowska

      Herkules nauki- Klaudia Kwoka

      Kl. VI b

      Artysta- Król Oliwia

      Herkules nauki- Marchewka Filip, Świtkowska Milena

      Sercem do serca- Nikodon Klaudia

      Poszukiwacz wiedzy- Wojtczak Ignacy

      Kl. VII a

      Herkules Nauki- Marcel Sierny 

      Artysta- Maja Daniłowicz 

      Pasjonat- Michał Janaszkiewicz 

      Ambasador Kultury- Oliwia Leniart 

      Kl. VII b

      Poszukiwacz Wiedzy- Zuzanna Pyżalska 

      Herkules Nauki- Piotr Lewandowski, Julia Sibilska

      Kl. VIII 

      Poszukiwacz wiedzy- Antoni Pyżalski, Filip Miżałek, Jakub Żytkiwicz

      Pasjonat- Julia Kotas 

      Sportowiec- Wiktor Gajdka

       

       

       

     • Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego "Wielkanoc w słowie ukryta”

     • Jury oceniało wszystkie występy według następujących kryteriów:
      dobór tekstu
      i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny.

      Jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych:

      I kategoria: Oddział przedszkolny

      1 miejsce – Michalina Gawęda

      2 miejsce – Weronika Kraszewska, Anastazja Pytlińska

      3 miejsce - Lena Szwedziak, Patrycja Kośla

      II kategoria: klasy I-III

      1miejsce: Janek Szulc kl.III

      2 miejsce: Zosia Nadolska, Nikola Hazy kl.III

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję o terminie rozdania nagród będziemy informować na stronie szkoły.

      Aneta Matusiak

     • Nowe terminy składania wniosków

     • Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

      Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

      Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

      Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

      W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

      Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

      • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
      • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od        1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
      • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

      Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

      W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

      W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

      • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
      • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
      • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

       

     • Rekrutacja 2021/2022

     • Ogłoszenie dyrektora Szkoły Podstawowej

       z oddziałami integracyjnymi

       im. Janusza Korczaka  w Rudzie Bugaj

      o naborze do klasy I na rok szkolny 2021/2022

       

       Szanowni Państwo /Rodzice/Prawni Opiekunowie

                  Dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, bowiem są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie zgłoszenie przyjęcia do Szkoły rejonowej,  w terminie od 25 stycznia 2021 r. do 12  lutego 2021 r. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,  zgodnie z 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378).

      Zgłoszenia, podobnie, jak wnioski o przyjęcie do szkoły, są do pobrania w sekretariacie Szkoły lub ze strony www Szkoły. (www.spruda.edupage.org )

      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacja przeprowadzona jest na wolne miejsca w szkole tj,. wtedy, kiedy po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, pozostaną jeszcze wolne miejsca w oddziale.

      Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu prowadzone jest w oparciu  o kryteria  lokalne.  Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

      Rodzice, od 1 lutego do 26  lutego, do godz. 16.00 br. składają w szkole pozarejonowej wypełniony wniosek  wraz z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi  spełnienie kryteriów wymienionych w Zarządzeniu Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 206/2020  z dnia  9 grudnia  2020 r. Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie  w widocznym miejscu w szkole  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  - termin 10 marca 2021 r.

      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  powołanej w każdej Szkole  może zażądać  dokumentów potwierdzających  okoliczności  zawartych w oświadczeniach  o spełnieniu kryteriów  lub zwrócić się do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  o potwierdzenie tych okoliczności.

      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych  wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły  zostanie wywieszona w dniu  29 marca 2021 r.

     • Wyniki V Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Tylko Orły”

     • 14 grudnia  zostały ogłoszone wyniki V Edycji Międzyszkolnego Konkursu  „Tylko Orły”, organizowanego przez szkołę  podstawową w Rąbieniu.

      Tegoroczna edycja Konkursu dedykowana była św. Janowi Pawłowi II                            w 100 rocznicę urodzin oraz kard. Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji beatyfikacji. Konkurs odbył się pod hasłem: „To jest prawdziwa przyjaźń – Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński inspiracją dla współczesnych”.

      W konkursie wzięło udział 110 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. W konkursie przyznano 12 nagród i 12 wyróżnień.

      Miło nam poinformować, że wśród 12 wyróżnionych, znalazło się
      5 uczniów z naszej szkoły.

      W kategorii recytatorskiej wyróżnienie otrzymali:

      Bartosz Kraszewski – kl. VII i Milena Świtkowska – kl. VI

      W kategorii plastycznej wyróżnienie otrzymały:

      Julia Sadowska – kl. VI i Anna Grabowska kl. VII

      W kategorii wokalnej wyróżnienie otrzymał  Michał Król z kl. III za wykonanie utworu-„ Przyjaźń to największy dar”.

       

      Gratulujemy wszystkim nagrodzonym  oraz startującym w konkursie. Wszyscy byliście doskonale przygotowani.                                           Op. J. Ogińska

                                           

       

     • Mikołajki w oddziale przedszkolnym.

     • W dniu 04.12.2020 r. dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedził wyjątkowy gość. Św.Mikołaj. Został przyjęty przez przedszkolaków z wielką radością, tym bardziej, że wręczył każdemu z nich prezent. Wspólne zdjęcia
      z Gościem zostaną na dowód, że Mikołaj istnieje!Elfy Św. Mikołaja ubrały choinkę w alei bożonarodzeniowej
      w parku miejskim w Aleksandrowie Łódzkim ozdobami wykonanymi przez dzieci.

     • "Moja ojczyzna"- 102 lata po odzyskaniu niepodległości"

     • Ogłoszenie wyników konkursu graficznego "Moja ojczyzna"- 102 lata po odzyskaniu niepodległości", organizowanego przez Stowarzyszenie "Motyw" działającego przy Szkole Podstawowej z oddz. integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.

      Jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych:

      klasy 0-IV

      klasy V-VIII

       

      Klasy 0-IV

      1 miejsce Wojciech Jędrzejczak kl. IIb

      2 miejsce Krzysztof Wosik kl. Ia

      3 miejsce Marcelina Błaszczyk kl. Ia

       

      Klasy V-VIII

      1 miejsce Zuzanna Pyżalska kl. VIIb

      2 miejsce Filip Marchewka kl. VIb

      3 miejsce Krystian Mielczarek kl. VIIb

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy o terminie rozdania nagród będziemy informować na stronie szkoły.

      Dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie "Motyw". 

     • Szkolny konkurs plastyczny „Moje bożonarodzeniowe marzenie” WYNIKI

     • Regulamin konkursu

      CELE

      1. Celem konkursu jest:

      - rozwijanie talentów plastycznych,

      - kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką konkursu,

      - rozwijanie zdolności manualnych,

      - kształtowanie wyobraźni plastycznej,

      - nawiązanie do atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

       

                                                     UCZESTNICY KONKURSU

      1. Konkurs jest skierowany dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1-5. Każdy z uczestników ma prawo złożyć jedną pracę nawiązującą do tematu konkursu. Pracę można przesłać w formie zdjęcia na adres mailowy: paulinam88@onet.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły (sala nr 3). Każdą pracę należy podpisać , podać: imię, nazwisko, klasę do której uczęszcza uczeń. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu na czas świąteczny.

      Prace konkursowe należy dostarczyć do 11.12.2020 r.

       

                                                     TECHNIKA PRACY

      1. Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).

       

      FORMAT

       

      1. Format pracy: A3 lub A

      OCENA PRAC KONKURSOWYCH

       

      1. Kryteria oceniania:

      - wrażenia artystyczne wykonanej pracy,

      - oryginalność, pomysłowość, kreatywność,

      - wkład pracy, estetyka wykonania,

      - zgodność z tematem.

       

                                                     WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

      Prace będą oceniane w trzech kategoriach: I kategoria: oddział przedszkolny- kl. 1, II kategoria: kl. 2- kl. 3, III kategoria: kl. 4- kl. 5. Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione. Laureaci I, II, III miejsca w obu kategoriach otrzymują upominki oraz dyplomy. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie szkoły. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie.

       

       

      Koordynator: Paulina Padyk

       

      Wyniki konkursu plastycznego pt. „Moje bożonarodzeniowe marzenie”

       

      Jury wyłoniło zwycięzców i przyznało nagrody w trzech kategoriach.

      I kategoria: oddział przedszkolny- kl.

      Miejsce I: I-Piotr Wiliński

      Miejsce II: Weronika Kraszewska, Milena Kuryluk, Anastazja Pytlińska

      Wyróżnienia: Zofia Turewicz, Igor Kumór

      II kategoria: kl.2-kl.3

      Miejsce I: Wojciech Jędrzejczak i Piotr Sosnkowski

      III kategoria: kl. 4- kl. 5

      Miejsce I: Ksawery Kustra

      Wyróżnienia: Filip Florczak, Hubert Florczak

       

      Zwycięzcom i wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratuluję.

       

      Paulina Padyk 

       

     • II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim

     • II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim

          We wtorek 10 listopada br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gierałtowicach w województwie śląskim, nastąpiło rozstrzygnięcie V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Jesień w oczach dziecka”. Na konkurs napłynęło aż 2349 prac z 276 placówek, ukazujących piękno jesiennej przyrody. Wśród  nagrodzonych prac znalazła się praca uczennicy klasy III  Mai Żołnierkiewicz, która zajęła II miejsce.

             Gratulujemy  !                                    op. J. Ogińska

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Polska moja Ojczyzna"

     •      W październiku  został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III pod hasłem: Polska moja Ojczyzna.

      Organizatorem konkursu była pani Jolanta Ogińska. W konkursie plastycznym zgłoszono 12 prac. Uczniowie biorący udział zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: kl.0-I oraz II-III .

      Jury  w składzie : dyrektor szkoły –p. Julita Osiecka oraz  wicedyrektor szkoły p. Bożena Sobczak oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów: trafność doboru tematu pracy, twórcza pomysłowość
      i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu oraz ogólna estetyka wykonania pracy. W dniu 30 października 2020 roku konkurs został  rozstrzygnięty. Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy.

      Nagrodzono: kl. 0 – Michalina Gawęda , kl. I – Marcelina Błaszczyk,

       kl. II b- Wojciech Jędrzejczak, kl. III – Zosia Nadolska i Konrad Nowakowski

      Wyróżniono : kl. 0- Weronika Kraszewska i Anastazja Pytlińska, kl. II a-Maja Bartosik, kl. II b- Alicja Kuryluk,
      kl. III- Nikola Hazy, Bartek Jóźwiak i Janek Szulc.

      Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy
      i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.                                                                                       (op. OJ)

     • "Informacją Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Aleksandrowie Łódzkim"

     • Drodzy rodzice/uczniowie

      W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informuję, iż:

      - w sytuacji wystąpienia w szkole potwierdzonego przypadku zakażenia COVID-19 osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną zostaną o tym poinformowane

      - Sanepid jako podmiot uprawniony decyduje o zastosowaniu nadzoru, izolacji lub kwarantanny

      - Dyrektor ani żaden inny pracownik szkoły nie jest upoważniony do podawania personaliów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim lub kwarantannie, chyba że obowiązek taki nałoży na szkołę sanepid.

      Jeżeli macie Państwo obawy lub wątpliwości co do sytuacji epidemicznej prosimy o kontakt ze szkołą/placówką, postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.

      Zdrowie i dobro naszych uczniów i ich rodzin oraz pracowników to cel nadrzędny prosimy więc o zaufanie i współpracę.

      W załączeniu stanowisko Urzędu Ochrony Danych osobowych w temacie udostępniania informacji o zakażeniu koronawirusem.

      Dziś życzę wszystkim uczniom, przedszkolakom i ich rodzinom zdrowia i powrotu do normalności.

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       Dla uczniów klas 0-III

      Polska moja Ojczyzna

      CELE KONKURSU:

      • rozwijanie kreatywności uczniów
      • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej
      • promowanie postaw patriotycznych dzieci
      • upowszechnienie dziecięcej twórczości w środowisku szkolnym

      UCZESTNICY:

      Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 0-III naszej szkoły.

      Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych( imię i nazwisko dziecka, klasa) i przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora ( w tym przypadku naszej szkoły) oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców , przyznania nagród oraz zamieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej SP z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.

      FORMAT PRACY: A3 lub A2

      TECHNIKA WYKONANIA: dowolna

      PRZEBIEG/ ETAP KONKURSU:

      Etap I: klasowy – wychowawca wybiera 3 najładniejsze  prace  (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasa)

      Etap II: szkolny – komisja konkursowa wyłania najlepsze prace zgodnie z podanymi kryteriami.

      KRYTERIA OCENY PRACY: trafność doboru tematu pracy, twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, stopień trudności oraz ogólna estetyka wykonania pracy.

      TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy składać do 28 października 2020r. w sali 14   ( do p. Jolanty Ogińskiej)

      Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i otrzymają dyplom.

      SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE-  J. Ogińska
                                           

     • KONKURS

     • ZDJĘCIE NASZEGO PUPILA

      Celem konkursu jest zainteresowanie fotografią i rozbudzenie wrażliwości do zwierząt

       

      Kategorie konkursu:

      • klasy I-IV
      • klasy V-VIII

       

      Zadaniem konkursu jest zrobienie zdjęcia swojemu pupilowi. Autorem może być tylko jedna osoba. Zdjęcia należy  przesłać na adres mailowy: mojpupil.rudabugaj@gmail.com Zdjęcia muszą być podpisane.

       

      Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

       

      Ramy czasowe:

      • Przekazanie lub przesłanie prac do 30 października 2020 r.
      • Zdjęcia będą wyświetlone na szkolnym tv.
      • Jury wybierze na najładniejsze zdjęcie odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r.

       

      Opiekunowie konkursu: Karolina Izydorczyk, Paulina Dębowska

       

      Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych na stronie szkoły.

       

      ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

      klasy 1-4:

      1 m-ce :

      Róża G kl.I

      Marcelina B kl.I

      Szymon N kl.1

      Ksawery K kl.IV

      2 m-ce:

      Hubert N kl.IV

      Jan G kl.I

      3m-ce:

      Zosia T kl.III

      Natasza M kl.III

      Maks P kl.IV

      Amelia R kl.IV

      Wyróżnienia:

      Michał K kl.III

      Filip F kl.IV

      Konrad N kl.III

      Amelia W kl.IIb

      Nikola H III

       

      klasy 5-8:

      1 m-ce:

      Julia S kl.VIIb

      2m-ce:

      Maja D VIIa

      3 m-ce:

      Milena Ś VIb

      Wyróżnienia:

      Oliwia K VI

      Kuba R V

      Kacper H VI

      Krystian M VIIb

      Lidia R VI b