• PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

     • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      NA TERENIE

      Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

       

      Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

      1.      Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  wznawia funkcjonowanie

      z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

      2.      Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

      ·        ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

      ·        w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe;

      ·        do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

      ·        osoby z zewnątrz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach  mogą przebywać tylko na parterze, w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub do dyrektora; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

      3.      Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

      4.      Po wejściu do szkoły   każdy musi  bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

      5.      Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

      6.      Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 17.00

      7.      Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w pokoju nauczycielskim.

      8.      Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

      9.      Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

      10.   Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

      11.   Poręcze, klamki, włączniki są dezynfekowane co najmniej 2 razy dziennie.

      12.   Toalety i łazienki są dezynfekowane co najmniej 2 razy dziennie.

      13.   Na terenie szkoły nie będzie  automatu z przekąskami i napojami

      14.    

       

      § 2

      Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

      1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2.      Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

      3.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci nie  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia),  takie sytuacje są dopuszczalne jedynie w przypadku  rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów wychowanków oddziału przedszkolnego lub klasy I, jeśli dzieci bardzo źle znoszą okres adaptacyjny,  dotyczy to tylko pomieszczeń szatni  przy wejściach do   budynku, przy jednoczesnym zachowaniu następujących zasad:

      ·        1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      ·        dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      ·        dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      ·        opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      5.      Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice obligatoryjnie przekazują szkole, co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

      6.      W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć temperaturę.uczniowi/dziecku

      7.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wysypkę, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Jednocześnie, o konieczności odebrania dziecka ze szkoły  niezwłocznie zostaną powiadomieni  rodzice/opiekunowie dziecka,  (rekomendowany własny środek transportu).

      8.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      9.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w jego szafce lub  tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      10.   Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      11.   Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw oraz, jeśli to możliwe, organizowanie  na świeżym powietrzu, jak najwięcej zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych.

      12.   Rekomenduje się, aby uczniowie każdego dnia przychodzili do szkoły ubrani „na cebulę”, stosowanie do pogody,  ze świadomością, że każdego dnia będą uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu.

      13.   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      14.   Zajęcia świetlicowe odbywają się  na świeżym powietrzu, na sali gimnastycznej  oraz w pomieszczeniu jadalni, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

      15.   Zaleca się, aby uczniowie wchodząc do części wspólnej tj. szatni oraz  przemieszczając się po korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych lub w czasie wychodzenia ze szkoły i dowozu autobusem szkolnym  nosili maseczki.

      16.   Uczniowie zobowiązani są  wchodzić do szatni ( w celu pozostawienia okryć wierzchnich i zmiany obuwia)  z zachowaniem dystansu społecznego.  Dopuszcza się sytuację, kiedy nauczyciel dyżurujący w szatni, uwzględniając warunki pogodowe zezwoli uczniom na wejście do szkoły, bez obowiązku zmiany obuwia.

      17.   Rodzice, co do zasady, nie wchodzą do szatni i  pozostawiają dziecko w pomieszczeniu szatni szkolnej, gdzie przejmuje nad nim opiekę dyżurujący nauczyciel.

      18.   Rodzice/opiekunowie przychodząc po dziecko do szkoły zgłaszają dyżurującemu nauczycielowi lub wyznaczonemu pracownikowi po kogo przyszli i wtedy dziecko jest sprowadzane do szatni lub informowane, że może pójść do szatni.

      19.   Uczniowie jeżdżący autobusem szkolnym  schodzą do szatni z zachowaniem dystansu społecznego, przebierają się i oczekują na przyjazd autobusu przed szkołą, pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

      20.   Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu pozostawienia  i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

      21.   Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

       

      § 3

      Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

      1.      Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.

      2.      Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

      3.      Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu - odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

      4.      Zaleca się, aby maseczki lub przyłbice były  używane przez wszystkich pracowników i nauczycieli, w tym w czasie zajęć przez   nauczycieli wspierających oraz  specjalistów,  a także w czasie przebywania w częściach wspólnych tj. szatnia, korytarze szkolne,  sekretariat.  

      5.      Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez bliskiego kontaktu z uczniami  lub osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma konieczności zakrywania ust i nosa.

      6.      Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

      7.      Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

      8.      Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

      9.      W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

      10.   Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

      11.   Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

      12.   Podczas zajęć muzycznych, w tym zajęć  wokalnych lub rytmiki  należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy uczniami w czasie śpiewu lub zajęć ruchowych

      13.   Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

      14.   W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć temperaturę.uczniowi/dziecku

      15.   Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

      16.   Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      17.   Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 1.

      18.   Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      19.   Zaleca się:

      ·        utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

      ·        dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – 2 razy dziennie oraz w razie potrzeby,

      ·        dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

      ·        dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

      ·        czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z w/w.

      20.   Do obowiązków personelu obsługi należy także:

      ·        sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach (edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, jadalnia, sala gimnastyczna) i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

      ·        sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

      ·        napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

      ·        wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

       

      § 4

      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

      1.      Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

      2.      Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem, a użytkownikami.

      3.      Nauczyciel określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

      4.      Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych, co najmniej  2 razy dziennie.

      5.      Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

      6.      Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

       

       

       

       

      § 5

      Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

      1.      Personel zajmujący się wydawaniem posiłków  musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

      1)       ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

      2)       zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

      3)       obligatoryjnie stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe)

      1.      Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

      2.      Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

      3.      Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

      4.      Pracownicy obsługi, w sposób szczególny, muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

      1)       przed rozpoczęciem pracy,

      2)       przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

      3)       po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

      4)       po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

      5)       po skorzystaniu z toalety,

      6)       po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

      7)       po jedzeniu, piciu.

      5.      Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

      6.      W szkole zorganizowano 3 przerwy obiadowe. Podział na grupy jest następujący, klasy I-III, IV-VI, VII –VIII. Dodatkowo  wychowankowie oddziału  przedszkolnego zjadają obiad o wyznaczonej godzinie, bez kontaktu z uczniami szkoły. 

      7.      Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

      8.      Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

      9.      Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

      10.    Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

       

      § 6

      Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

      1.      Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

      2.      O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem  pierwszego kontaktu lub oddziałem zakaźnym.

      3.      Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

      4.      W szkole jest przygotowane pomieszczenie  tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

      5.      Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

      6.      W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą, jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

      7.      O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Zgierzu  (nr tel. 48 42 714-03-30) oraz organ prowadzący szkołę (48 42 270 03 58 ).

      8.      Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Sanepidem i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

      9.      Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

      10.   Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      § 8

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

      1.      Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

      2.      Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

      3.      Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

      4.      Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

      5.      W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

      6.      Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

      7.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

      8.      Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

      9.      Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      10.   O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

       

      § 9

      Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

       

      §10

      Postanowienia końcowe

      1.      Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

      2.      Procedura może być modyfikowana.

      3.      Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.

      4.      Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

      5.      O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • W dniu 1 września 2020 roku rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

      - wejście główne:

      godz. 9:00: "0", I, IIa

      godz. 10:00: VIII, VIb

      godz. 11:00: III, IV

      - wejście przy hali (mała szatnia):

      godz. 9:00: VIa

      godz. 10:00: VIIa, VIIb

      godz. 11:00: V, IIb

      Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach.

      Wchodząc do budynku uczeń powinien zdezynfekować ręce, poruszając się w przestrzeni wspólnej, (korytarz, szatnia, toaleta), jest zobowiązany do założenia maseczki.

      Dowozy autokarem szkolnym nie są w tym dniu planowane.

      Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

      Przewidywany czas spotkania uczniów z wychowawcą i nauczycielem wspierającym to ok. 40 minut. Spotkanie z uczniami ma charakter informacyjno-organizacyjny, jego celem jest przedstawienie uczniom procedur przeciwdziałania zarażeniu COVID-19, zapoznanie z podstawowymi zasadami i planem lekcji.

      Uczniowie proszeni są o przyniesienie plecaków, ponieważ otrzymają podręczniki.

      Ponadto bardzo proszę o udzielenie informacji poprzez dziennik elektroniczny w następujących kwestiach:

      1. Czy dziecko będzie korzystało z dowozów/odwozów autokarem szkolnym, (podanie miejsca wsiadania, wysiadania).

      2. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?

      3. Czy dziecko będzie samodzielnie wracało do domu po lekcjach? Jeśli będzie odbierane przez rodzica/opiekuna, proszę o podanie danych osoby uprawnionej.

      4. Proszę o zaktualizowanie danych dotyczących adresu zamieszkania, numerów telefonów, jeśli uległy zmianie. Wskazane jest podanie co najmniej dwóch form kontaktu, (telefon, adres e-mail), tak, aby w razie potrzeby możliwy był szybki kontakt z rodzicem/opiekunem dziecka.Wszelkie pytania, uwagi, sugestie proszę przekazywać przez dziennik elektroniczny.