• Współadministrowanie

     •  

      Informacja o zawarciu umowy współadministrowania

       

      Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

       

      Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

      zwanym w dalszej części umowy „Współadministratorem 1” 

      a każdym z Przedszkoli oraz każdą ze Szkół z oddziałami przedszkolnymi, do których odbywa się rekrutacja, zwaną odrębnie „Współadministratorem 2”, zwanymi łącznie „Stronami” została zawarta umowa o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi oraz danymi osobowymi kandydata. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

      Mając na uwadze, iż Strony realizują wspólnie zadanie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych z wykorzystaniem systemu informatycznego w celu zapewnienia miejsc
      w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach co jest obowiązkiem prawnym Współadministratora 1 wynikającym z art. 31 ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz obowiązkiem prawnym Współadministratorów 2 wynikającym z art. 130, 131, 133 i 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w ramach których wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych pozyskiwanych w związku z realizacją ww. zadań, Strony postanawiają, zawrzeć umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi.

      Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej

     • Obiady za luty

     • Obiady za luty, do rozliczenia 10 dni

      Termin wpłat do 4 lutego. 

      - uczn. klas I – III  50,00 zł

      - uczn. oddz. przedszk. – 80,00 zł. (dla dzieci uczęszczających podczas ferii)

                                            - 40,00 zł. bez ferii

      Pozostali wstrzymują wpłaty. 

      Z uwagi na wiele nieobecności, kwoty do zapłaty proszę uzgadniać indywidualnie w sekretariacie lub u wychowawców klas.