•   „WIWAT MAJ”   

     •                                                

      Szkolny projekt upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi i Dnia Zwycięstwa.

      Celem projektu jest rozwój postaw patriotycznych młodego pokolenia, upamiętnienie ważnych  wydarzeń z historii Polski.

      Cele szczegółowe:

      • uświadomienie znaczenia świąt państwowych: Święta Pracy,  Konstytucji 3 Maja, a także Dnia Flagi  i Dnia Zwycięstwa.
      • rozwój postaw patriotycznych; szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej
      • edukacja historyczna
      • kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym
      • tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym przez uczestnictwo w spotkaniach, uroczystościach i konkursach
      • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości państwowych
      • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
      • Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.
      • rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów
      • wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym)
      • wdrożenie uczniów do pracy samokształceniowej przy wyszukiwaniu informacji z dostępnych źródeł wiedzy
      • kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.
      • rozwijanie   kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.  
      • promowanie różnorodnych aktywności i osiągnięć uczniów.

      Projekt jest skierowany do społeczności szkolnej na różnych poziomach i daje możliwość wszystkim uczniom do wykazania się  kreatywnością,    umiejętnościami, talentami, wiedzą.


      Czas trwania projektu: 29 kwietnia 2021r. - 10 maja 2021r.


      Formy realizacji: udział uczniów w następujących konkursach:


      • Spacer z flagą    -  konkurs plastyczny dla klas 0-V
      • „Witaj majowa jutrzenko” – konkurs plastyczny dla klas VI-VIII
      • Rozprawiamy o patriotyzmie: „ Patriotyzm w życiu współczesnego nastolatka- relikt przeszłości, czy wartość aktualna do dziś?”- rozprawka  - konkurs literacki dla klas VII-VIII
      • „Z wierszem na ustach witamy majówkę” konkurs recytatorski dla klas IV-V
      • „A wtem trzeci Maj zabłysnął i nasza Polska powstała”  - konkurs historyczny dla klas IV -VI
      • „Polsko, dzisiaj tryumfujesz!” – konkurs historyczny dla klas VII-VIII
      • Majowym krokiem po zdrowie  - konkurs sportowy dla klas 0 – VIII       Ogólne zasady przeprowadzania konkursów:

      • Uczniowie zgłaszają się do konkursów w przewidzianej dla nich kategorii wiekowej.
      • Uczeń może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
      • Regulaminy poszczególnych konkursów zostaną zamieszczone w strumieniu Samorządu Szkolnego oraz w strumieniach przedmiotów: język polski, historia, plastyka, wychowanie fizyczne do 29 kwietnia.
      • Prace uczniowie wykonują i odsyłają zgodnie z zapisem w regulaminie danego konkursu do 10 maja.
      • Konkurs  z historii odbędzie się 10 maja.


      Nagrody:

      • Za udział w konkursie – 3 punkty z zachowania.
      • Za zajęcie kolejnych miejsc – punkty z zachowania przyznaje jury.
      • Za zajęcie miejsc od 1 do 3 – nagrody książkowe i dyplomy uznania.
      • Dodatkowe nagrody przyznają organizatorzy konkursów zgodnie z regulaminem konkursu.


      Podsumowanie projektu:

      • Wstępne   - do 20 maja, (ustalenie miejsc, przyznanie punktów)
      • Wręczenie nagród i dyplomów – podczas zakończenia roku szkolnego.

      Ewaluacja:

      • Ocena liczby uczestników konkursów i jakości  wykonania zadań konkursowych                                     Koordynator projektu: Jolanta Kurowska

                                     Organizatorzy: Tomasz Cichy

                                                                 Aleksandra Skolmowska

                                                                 Renata Krasnodębska-Rogalska

                                                                 Jolanta Kurowska

                                                                 Marta Olczak

                                                                 Emilia Porczyńska

      konkurs_historyczny_kl._IV-VI.docx

      konkurs_historyczny_kl._VII-VIII.docx

      konkurs_plastyczny_1.odt

      Konkurs_plastyczny_2.odt

      konkurs_recytatorski.odt

      konkurs_sportowy.docx

      konkurs_literacki.odt​​​​​​​

                                                                 

                                                            

     • 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

      Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

      Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

       

      Spisem objęte są:

      • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

      • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

       

      Metody zbierania danych

      Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

      Metoda obowiązkowa:

      • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

      Metody uzupełniające:

      • wywiad telefoniczny/bezpośredni – przeprowadzany od 4 maja przez rachmistrza spisowego.

       

      Zakres zbieranych danych:

      • charakterystyka demograficzna osób,

      • aktywność ekonomiczna osób,

      • poziom wykształcenia,

      • niepełnosprawność,

      • migracje wewnętrzne i zagraniczne,

      • charakterystyka etniczno-kulturowa,

      • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

      Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

       

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

      Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

      Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

       

      Stanowisko do samospisu

      Od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. Gminne Biuro Spisowe mające swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim zapewnia dostęp do stanowiska komputerowego mieszkańcom w celu dokonania samospisu.

       

      Stanowisko spisowe dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim pokój nr 21 – parter czynne w godzinach pracy Urzędu:

       

      śr. czw.: 8:00 – 16:00

      wtorek: 8:00 – 17:00

      piątek: 8:00 – 15:00

       

      W celu usprawnienia przebiegu samospisu prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i godziny z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego.

       

      Osoby do kontaktu:


      Angelika Nowak – 42 270 03 39

      Dorota Różycka – 42 270 03 14

       

      Gminne Biuro Spisowe na czas realizacji spisu organizuje dyżury w godzinach pracy Urzędu (pon, śr, czw. 8.00-16.00, wt. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00), a także dyżury telefoniczne w godzinach popołudniowych do godz. 20.00.

       

     • Wyniki konkursu

     • W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Kartka wielkanocna dla moich bliskich” mamy laureata , jest nim Michał Król uczeń klasy III.

       Michał stworzył  obrazkową wielkanocną  historię i ta praca dała mu miejsce na podium. Bardzo ciekawą pracę wykonał również Konrad Nowakowski z tej samej klasy.

      Konkurs plastyczny został zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Chłopcom gratulujemy wspaniałych pomysłów !          op. OJ.

     • Odznaki Korczakowskie

     • grudzień/ styczeń - marzecz 

      Odznaki korczakowskie : grudzień/ styczeń 2020/2021

      Kl. 8

       Poszukiwacz Wiedzy - Antoni Pyżalski, Alicja Piechocka, Filip Miżałek

       Herkules Nauki: Oliwia Łuczak, Daniel Łukasik

       Kl. 7a

       Herkules Nauki - Oliwia Leniart
       Lider Samorządności - Maja Daniłowicz, Adam Gośliński
       Herkules Nauki - Oliwia Osmulska, Aleksandra Grabarczyk

      Kl. 7b

      Pasjonat – Hanna Redak-Snelewska

      Poszukiwacz Wiedzy – Tadeusz Wojtczak, Filip Bartosik, Kacper Hazy

       Kl. 6a

      Ambasador Kultury – Patrycja Cebulska

      Herkules Nauki – Stanisław Ptak, Antoni Klimaszewski

      Poszukiwacz Wiedzy – Igor Białek

      Artysta – Jan Szymański

      Pasjonat – Hubert Fijałkowski

      Kl. 6b
      Ambasador Kultury – Filip Marchewka

      Sercem do serca – Martyna Pietrzak, Marysia Król

      Lider Samorządności – Oliwia Król

      Herkules Nauki – Aleksander Lis

      Pasjonat – Julia Sadowska

       Kl.  5

      Serce do Serca – Antoni Pazik

       Sportowiec - Radosław Białek

      Herkules Nauki - Stanisław Osada

      Poszukiwacz Wiedzy-  Jakub Reśko

      Artysta - Pola Piechocka

       Lider Samorządności - Emilia Brendel

       Kl. 4
      Sowa Mądra Głowa – Maksymilian Pytliński, Hubert Nowakowski

      Mały Artysta  – Amelia Ramzi

      Pracowity jak Mrówka - Daria Łaczkowska

      Pomocna Dłoń – Katarzyna Dobrowolska

      Kl. 3

      Pracowity jak Mrówka - Grzegorz Kucharczyk

      Sowa Mądra Głowa - Lila Słomska, Janek Szulc

      Mały Artysta - Maja Żołnierkiewicz

      Pomocna Dłoń - Zosia Nadolska
      Kl. 2a

      Sowa Mądra Głowa – Paulina Kozłowska, Szymon Sznajder, Jan Kwaśniewski,

      Julia Rogowska

      Pracowity jak Mrówka – Kamil Cebula

      Kl. 2b

      Mały Artysta – Jagoda Kubicka, Zofia Pilarska, Nela Piechocka

      Pomocna Dłoń – Amelka Wyrzykowska

      Pracowity jak Mrówka – Jakub Jaworski
      Kl. 1
      Sowa Mądra Głowa – Anna Chylińska, Nadia Chołys, Aleksander Slonka,

      Jan Gebler

      Pracowity jak Mrówka – Jan Nowak, Antoni Smolewski

       

      Odznaki korczakowskie ( marzec 2021)

       

       

      Kl. I

      Sowa mądra głowa- Róża Grędecka, Piotr Wiliński, Marcelina Błaszczyk 

      Pracowity jak mrówka- Zofia Turewicz, Piotr Pakuła

      Strażnik bezpieczeństwa- Szymon Nowocień

      Kl. IIa

      Sowa mądra głowa- Paulina Kozłowska, Szymon Sznajder, Zofia Wojtczak

      Pracowita jak mrówka- Julia Rogowska, Julia Wojtczak

      Kl. IIb

      Pracowity jak mrówka- Tomek Cebulski, Wiktoria Cichoń, Julia Bolek

      Sowa Mądra Głowa- Tomek Kozłowski, Wojciech Jędrzejczak

      Kl. III

      Sowa mądra głowa- Michał Król, Iga Marczak

      Pomocna Dłoń- Sebarstian Mokras 

      Pracowity jak mrówka- Lena Mokras

      Mały artysta- Konrad Nowakowski 

      Kl. IV

      Pracowity jak mrówka- Daria Łaczkowska, Filip Florczak, Hubert Florczak

      Sowa mądra głowa- Ksawery Kustra, Hubert Nowakowski, Maksymilian Pytliński

      Kl. V

      Herkules nauki- Stanisłąw Osada

      Poszukiwacz wiedzy- Kacper Ojasoo

      Artysta- Julian Pazik

      Lider samorządności- Agata Chylińska

      Sportowiec- Wiktoria Eljasik

      Serce do serca- Patryk Paczesny

      Kl. VI a

      Poszukiwacz wiedzy- Kacper Włodarczyk, Paweł Eljasik, Kowalczyk Natalia

      Pomocna dłoń - Damian Peranowski

      Ambasador kultury - Wiktoria Witkowska

      Herkules nauki- Klaudia Kwoka

      Kl. VI b

      Artysta- Król Oliwia

      Herkules nauki- Marchewka Filip, Świtkowska Milena

      Sercem do serca- Nikodon Klaudia

      Poszukiwacz wiedzy- Wojtczak Ignacy

      Kl. VII a

      Herkules Nauki- Marcel Sierny 

      Artysta- Maja Daniłowicz 

      Pasjonat- Michał Janaszkiewicz 

      Ambasador Kultury- Oliwia Leniart 

      Kl. VII b

      Poszukiwacz Wiedzy- Zuzanna Pyżalska 

      Herkules Nauki- Piotr Lewandowski, Julia Sibilska

      Kl. VIII 

      Poszukiwacz wiedzy- Antoni Pyżalski, Filip Miżałek, Jakub Żytkiwicz

      Pasjonat- Julia Kotas 

      Sportowiec- Wiktor Gajdka